اعضای افتخاری

دکتر خسرو اشرفی

دانشگاه تهران

دانشکده محیط زیست

دکتر قاسم آهنگری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

انستیتو آب و انرژی

دکتر نعمت جعفر زاده 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط

دکتر احمد جنیدی جعفری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران 

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط

 

 دکتر یعقوب حاجی زاده 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

دکتر میقات حبیبیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 دانشکده عمران و محیط زیست

دکتر یوسف حجت

دانشگاه تربیت مدرس 

 دانشکده مهندسی مکانیک 

دکتر محمد صادق حسنوند

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پژوهشکده محیط زیست 

دکتر وحید حسینی 

دانشگاه صنعتی شریف 

 دانشکده مهندسی مکانیک 

دکتر یوسف رشیدی

دانشگاه شهید بهشتی

 پژوهشکده علوم محیطی  

دکتر عباس رنجبر

سرپرست پژوهشکده هواشناسی 

دکتر محمدسعید سعیدی

دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده مهندسی مکانیک 

دکتر عباس شاهسونی

 

دکتر مجید شفیع پور

دانشگاه تهران

دانشکده محیط زیست

مهندس حسین شهبازی

شرکت کنترل کیفیت هوا

مهندس حسین شهید زاده

شرکت کنترل کیفیت هوا

دکتر غلامرضا شیران

دانشگاه اصفهان 

دانشکده عمران

دکتر ساویز صحت کاشانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

گروه هواشناسی

 

دکتر فریده عتابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

 دانشکده محیط زیست و انرژی

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

دانشگاه تهران

موسسه ژئوفیزیک 

دکتر سرمد قادر

دانشگاه تهران

موسسه ژئوفیزیک

دکتر رویا کلیشادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

دانشکده علوم پزشکی

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 دانشکده بهداشت 

دکتر هومان لیاقتی

دانشگاه شهید بهشتی 

 دانشکده علوم محیطی

 

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده علوم محیطی 

دکتر سعید متصدی

دانشگاه شهید بهشتی

 دانشکده علوم پزشکی

 

دکتر مهدی مقیمی زند

دانشگاه تهران 

 دانشکده مهندسی مکانیک  

دکتر وحید منصوری

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

 

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران 

 دانشکده بهداشت

مهندس مریم نادری

شرکت کنترل کیفیت هوا

 

مهندس محمدعلی نجفی

شرکت کنترل کیفیت هوا

دکتر کاظم ندافی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پروین نصیری

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر رسول یار احمدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران گروه بهداشت حرفه ای 

 

دکتر مسعود یونسیان 

دانشگاه تهران 

دانشکده بهداشت