امتیازات عضویت

مزایا عضویت در انجمن هوای پاک

  • تخفیف مشارکت در فعالیت های مرتبط با انجمن هوای پاک ایران
  • نمایشگاه ها
  • کنفرانس ها
  • کارگاه های علمی
  • صدور گواهینامه عضویت