اعضای انجمن

آقای دکتر میقات حبیبیان

آقای دکتر میقات حبیبیان

رئیس
آقای دکتر امیر تقوی پور

آقای دکتر امیر تقوی پور

نایب رئیس
خانم مهندس الهام کریمی

خانم مهندس الهام کریمی

خزانه دار
آقای دکترمسعود مسیح طهرانی

آقای دکترمسعود مسیح طهرانی

عضو
آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

عضو
آقای دکتر صادق صدیقی

آقای دکتر صادق صدیقی

بازرسان
آقای دکتر قاسم آهنگری

آقای دکتر قاسم آهنگری

عضو
آقای مهندس امیر حسین نیک فال

آقای مهندس امیر حسین نیک فال

بازرس