اعضای انجمن

آقای دکتر میقات حبیبیان

آقای دکتر میقات حبیبیان

ریاست هیئت مدیره
آقای دکتر امیر تقوی پور

آقای دکتر امیر تقوی پور

نایب رئیس هیئت مدیره
خانم مهندس الهام کریمی

خانم مهندس الهام کریمی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره
آقای دکترمسعود مسیح طهرانی

آقای دکترمسعود مسیح طهرانی

عضو هیئت مدیره
آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

عضو هیئت مدیره
آقای دکتر صادق صدیقی

آقای دکتر صادق صدیقی

بازرس
آقای دکتر قاسم آهنگری

آقای دکتر قاسم آهنگری

عضو هیئت مدیره
آقای مهندس امیر حسین نیک فال

آقای مهندس امیر حسین نیک فال

بازرس