صورتجلسات کمیته‌ علمی

دانلود صورت جلسه اول

pdf
خلاصه صورت جلس ه اول

دانلود صورت جلسه دوم

pdf

دانلود صورت جلسه سوم

pdf

دانلود صورت جلسه چهارم

pdf