صورت جلسات کمیته صدا

pdf2
دانلود صورت جلسه اول
pdf2
دانلود صورت جلسه دوم
pdf2
دانلود صورت جلسه سوم
pdf2
دانلود صورت جلسه چهارم
pdf2
دانلود صورت جلسه پنجم
pdf2
دانلود صورت جلسه ششم