معرفی انجمن

انجمن علمی هوای پاک ایران در تاریخ 24/11/1394 به شماره ثبت 37892 و به شناسه ملی 14005616879 تاسیس گردید. هدف از بنیان گذاری این انجمن، گسترش و پیشبرد ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه های آلودگی هوا و صدااست. اولین هیات مدیره این انجمن با انتخاب آقای دکتر یوسف رشیدی، آقای دکتر قاسم آهنگری، آقای دکتر خسرو اشرفی، آقای دکتر میقات حبیبیان، خانم مهندس مریم نادری و آقای مهندس محمدعلی نجفی در مجمع عمومی این انجمن برپا گردید. همینک این انجمن در دوره دوم مدیریت خود است.