نشان افتخاری انجمن

_MG_7703 ok
_MG_7697 ok
_MG_7694 ok
_MG_7688 ok

آقای دکتر یوسف حجت, دبیر علمی دومین و چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
آقای دکتر وحید حسینی, دبیر اولین, دومین, سومین, چهارمین و ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
آقای دکتر یوسف رشیدی, دبیر علمی اولین, پنجمین و ششمین و دبیر اجرایی پنجمین و هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
آقای مهندس حسین رضا شهیدزاده, مدیر اجرایی چهارمین و ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
آقای دکتر مجید شفیع پور, دبیر علمی هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
آقای دکتر خسرو اشرفی, دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا