اسامی مؤسسین

1-      آقای دکتر محمد ارحامی                                                     7- آقای دکتر محمد سلطانیه

2-      آقای دکتر خسرو اشرفی                                                      8- آقای دکتر مجید شفیع پور

3-      آقای دکتر وحید اصفهانیان                                                  9- آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

4-      آقای دکتر یوسف حجت                                                     10- خانم دکتر رویا کلیشادی

5-      آقای دکتر وحید حسینی                                                   11-  آقای دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور

6-      آقای دکتر یوسف رشیدی                                                  12- آقای دکتر مسعود یونسیان