وب سرويسهاي کنترل کیفیت

مصاحبه دکتر امیرتقوی پور
می 12, 2019

وب سرويسهاي کنترل کیفیت

string(177) "[{"id":649399,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":16.7,"o3":18.3,"nO2":null,"sO2":3.8,"pM10":51.6,"pM2_5":93.5,"psi":93.0,"stationId":1,"createDate":"2019-07-17T03:00:47.053"}]" string(2) "[]" string(177) "[{"id":649400,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":11.4,"o3":10.2,"nO2":54.3,"sO2":4.9,"pM10":58.5,"pM2_5":72.8,"psi":72.0,"stationId":5,"createDate":"2019-07-17T03:00:47.477"}]" string(176) "[{"id":649401,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":22.1,"o3":13.8,"nO2":35.5,"sO2":4.2,"pM10":46.6,"pM2_5":72.5,"psi":72.0,"stationId":6,"createDate":"2019-07-17T03:00:47.74"}]" string(176) "[{"id":649402,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":8.6,"o3":23.5,"nO2":37.7,"sO2":2.5,"pM10":null,"pM2_5":63.2,"psi":63.0,"stationId":7,"createDate":"2019-07-17T03:00:47.977"}]" string(176) "[{"id":649403,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":12.7,"o3":19.5,"nO2":42.2,"sO2":3.1,"pM10":51.2,"pM2_5":47.1,"psi":51.0,"stationId":8,"createDate":"2019-07-17T03:00:48.21"}]" string(177) "[{"id":649404,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":12.3,"nO2":null,"sO2":3.8,"pM10":49.3,"pM2_5":70.2,"psi":70.0,"stationId":9,"createDate":"2019-07-17T03:00:48.507"}]" string(177) "[{"id":649405,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":6.1,"o3":null,"nO2":20.2,"sO2":3.9,"pM10":40.2,"pM2_5":37.9,"psi":40.0,"stationId":10,"createDate":"2019-07-17T03:00:49.023"}]" string(177) "[{"id":649406,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":null,"psi":0.0,"stationId":11,"createDate":"2019-07-17T03:00:49.49"}]" string(176) "[{"id":649407,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":17.2,"o3":2.8,"nO2":47.9,"sO2":3.0,"pM10":69.4,"pM2_5":74.6,"psi":74.0,"stationId":12,"createDate":"2019-07-17T03:00:49.85"}]" string(2) "[]" string(179) "[{"id":649408,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":10.3,"o3":21.3,"nO2":29.2,"sO2":null,"pM10":42.7,"pM2_5":25.8,"psi":42.0,"stationId":14,"createDate":"2019-07-17T03:00:50.053"}]" string(178) "[{"id":649409,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":null,"psi":0.0,"stationId":15,"createDate":"2019-07-17T03:00:50.273"}]" string(177) "[{"id":649410,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":null,"psi":0.0,"stationId":16,"createDate":"2019-07-17T03:00:50.43"}]" string(178) "[{"id":649411,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":91.4,"psi":91.0,"stationId":17,"createDate":"2019-07-17T03:00:50.71"}]" string(177) "[{"id":649412,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":null,"psi":0.0,"stationId":18,"createDate":"2019-07-17T03:00:50.85"}]" string(176) "[{"id":649413,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":7.7,"o3":8.9,"nO2":43.7,"sO2":5.6,"pM10":68.1,"pM2_5":83.8,"psi":83.0,"stationId":19,"createDate":"2019-07-17T03:00:51.007"}]" string(177) "[{"id":649414,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":12.8,"o3":7.7,"nO2":46.8,"sO2":2.7,"pM10":74.7,"pM2_5":null,"psi":74.0,"stationId":20,"createDate":"2019-07-17T03:00:51.147"}]" string(177) "[{"id":649415,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":5.7,"o3":17.5,"nO2":29.0,"sO2":6.4,"pM10":46.8,"pM2_5":null,"psi":46.0,"stationId":21,"createDate":"2019-07-17T03:00:51.337"}]" string(177) "[{"id":649416,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":null,"o3":null,"nO2":null,"sO2":null,"pM10":null,"pM2_5":null,"psi":0.0,"stationId":22,"createDate":"2019-07-17T03:00:51.49"}]" string(2) "[]" string(177) "[{"id":649417,"psiDate":"2019-07-17T03:00:00","co":28.1,"o3":19.7,"nO2":null,"sO2":3.9,"pM10":52.0,"pM2_5":60.4,"psi":60.0,"stationId":41,"createDate":"2019-07-17T03:00:51.68"}]" string(2) "[]" string(2) "[]"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *