کارگاه آموزشی صوت


دکتر نرگس زارع دار
كارگاه نقشه سازي آلودگي صوتي در فضاي سربسته اماكن صنعتي با نرم افزار GIS

دکتر سعید احمدی
ترسیم نقشه های صوتی صنعتی و محیطی با نرم افزار Noise At Work

دکتر محمد رضا منظم
یک روش ریاضی ساده برای مسائل پیچیده امواج

دکتر محمد رضا منظم
اصول و مبانی پایه آلودگی صوتی