مهندس الهام کریمی

خانم مهندس کریمی به عنوان کارشناس صوت شرکت کنترل کیفیت هوا، دارای تجربه در زمینه مدل‌سازی نقشه‌های آلودگی صوتی و ارزیابی صدای محیطی می‌باشد. او مدیر پروژه‌هایی مانند به‌روزرسانی نقشه‌های تراز صوتی شهر تهران، تعیین حریم صوتی بزرگراه‌ها، تعیین اولویت‌های نصب دیوارهای صوتی، ارزیابی عملکرد دیوارهای صوتی نصب شده در بزرگراه های شهر تهران بوده‌است. کریمی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط‌زیست است و به عنوان کارشناس صوت و  نماینده شرکت کنترل کیفیت هوا ، در کمیته “کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران” نیز همکاری داشته و مسئولیت پیگیری مواد مصوبه را به عهده دارد.