اعضای هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر میقات حبیبیانرئیس
2دکتر امیر تقوی‌پورنایب رئیس
3مهندس الهام کریمیخزانه دار
4دکتر محمدرضا منظمعضو
5دکتر مسعود مسیح طهرانیعضو
6دکتر قاسم آهنگریعضو جانشین
7دکتر محمدمهدی علویعضو جانشین
8دکتر صادق صدیقیبازرس
9مهندس امیرحسین نیک‌فالبازرس جانشین

 

کمیته علمی

محمدرضا

منظم

امیر

تقوی‌پور

صادق

صدیقی

کمیته اجرایی

امیرحسین

نیک‌فال

کمیته چاپ و نشر

مسعود

مسیح

مهدی

علوی

کمیته روابط عمومی

الهام

شیبانی

میقات

حبیبیان

کمیته مالی

الهام

کریمی